Login

Welkom op dé gratis meertalige advertentie site voor Ibiza. Een marktplaats is alleen succesvol bij veel aanbod én veel kopers.

Vertel iedereen over mercadodeespana.es, dé gratis advertentie site van Ibiza.

Tips voor verbetering van de site indienen via het contactformulier. Veel succes met het kopen en verkopen van uw goederen en diensten.

Regels

Regels voor het plaatsen van een advertentie

Algemeen

 • U dient een omschrijving te geven in de advertentietitel en de advertentietekst van het product dat u aanbiedt. Hierbij moeten de talen gehanteerd worden zoals deze aangegeven zijn op de site.
 • Plaats uw advertentie s.v.p. in één rubriek. Maak voor elk product een aparte advertentie en plaats deze in de best bijpassende rubriek.
 • Het plaatsen van dubbele gratis advertenties is niet toegestaan. Dubbele gratis advertenties kunnen worden verwijderd.
 • Heeft u uw artikel verkocht of gevonden wat u zocht? Dan verzoeken wij u vriendelijk om uw advertentie te verwijderen.
 • Het is niet toegestaan advertenties op mercadodeespana.es te plaatsen anders dan door mercadodeespana.es aangegeven.
 • Het is niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die bestaat uit een url, of een gedeelte van een url.
 • Het is niet toegestaan om foto’s bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product.
 • Als u een gratis advertentie plaatst, blijft deze tenminste 21 dagen op mercadodeespana.es staan. 3 dagen voordat uw advertentie afloopt, ontvangt u een e-mail waarmee u de advertentie gratis kunt verlengen met nog eens 21 dagen. Uw advertentie wordt automatisch verwijderd als u niet binnen 3 dagen reageert op deze e-mail. De nieuwe advertentietermijn van 21 dagen gaat in op het moment dat u de advertentie verlengt.
 • Tijdens het plaatsen van uw advertentie kunt u tegen betaling kiezen voor een langere plaatsingstermijn.

Intellectuele eigendomsrechten

 • Het aanbieden van, vragen om of plaatsen van foto’s waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust is niet toegestaan.
 • Teksten en/of foto’s van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.
 • Het is niet toegestaan beschermde namen of logo’s van bedrijven in uw advertentie te gebruiken, anders dan de naam van het bedrijf dat het object dat u adverteert fabriceerde of produceerde.
 • Het is niet toegestaan een disclaimer op te nemen met betrekking tot de echtheid of legaliteit van het object dat u aanbiedt. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun objecten authentiek zijn alvorens ze aan te bieden op mercadodeespana.es. Indien u twijfelt over de authenticiteit van een object, biedt het dan niet aan.
 • U mag in de advertentiebeschrijving de merknamen vermelden van producten waarmee het aangeboden object compatibel is.

Vergelijkingen en misleidende teksten

 • De titel van uw advertentie mag niet misleidend zijn. Misleidende titels zijn alle titels die het object dat u verkoopt niet goed beschrijven.
 • Het is niet toegestaan om een merknaam in de titel te vermelden, anders dan de merknaam van het product waarmee u adverteert.
 • Het is niet toegestaan vergelijkingen tussen objecten in de titel te maken. Zo is bijvoorbeeld de titel “Prachtige Mercedes voor een Opel prijs” niet toegestaan op mercadodeespana.es omdat deze een vergelijking maakt tussen het object dat u aanbiedt, een Mercedes auto, en een Opel auto.
 • Alleen in de objectbeschrijving mag u het aangeboden object vergelijken met andere soortgelijke producten, zolang u in de aanbieding op geen enkele manier verwarring schept over de oorspronkelijke herkomst van het object.

Niet toegestane informatie in advertentie

 • Advertenties voor objecten die verboden zijn volgens de wet of de mercadodeespana.es beleidsregels zijn niet toegestaan. Bekijk voor meer informatie de lijst met verboden en verdachte objecten.
 • Het is niet toegestaan een advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf, behalve in de groep Diensten.
 • Het is toegestaan om bedrijfsgegevens te vermelden in een advertentie waarin een specifiek product wordt aangeboden.
 • Het is niet toegestaan om een advertentie te plaatsen waarin verwezen wordt naar een website:
  • die deels of grotendeels gevuld is met links naar advertentiesites of advertenties, die al dan niet met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.
  • waaruit blijkt dat het product dat in de advertentie wordt beschreven niet, of niet door u, wordt aangeboden.

Informatie over prijs en betaalmethoden in advertentie

 • Verkopers kunnen PayPal, creditcards zoals Mastercard/Visa/Amex/Discover, bankpassen en elektronische online bankbetalingen accepteren als betalingsmethode voor aankopen op mercadodeespana.es. Verkopers kunnen ook overschrijvingen van bank naar bank (vaak gewoon bekend als overschrijvingen), overschrijving van contante betalingen per bank en de online postwisselservice BidPay aanbieden als betalingsmethode. Verkopers kunnen remboursbetalingen accepteren of mensen contant voor hun aankoop laten betalen bij persoonlijke transacties. Verkopers kunnen cheques op naam, postwissels (waaronder BidPay), kascheques, gewaarmerkte cheques en andere converteerbare instrumenten accepteren.
 • Verkopers mogen kopers niet verzoeken contant geld op te sturen. Verkopers mogen kopers niet vragen contant geld te sturen via contante overboekingsservices (overboekingsservices die niet zijn gelieerd aan een bank) zoals Western Union of MoneyGram. Verkopers mogen niet verzoeken om betalingen via Greenzap.com of e-gold. Verkopers mogen evenmin verzoeken om betalingen door het overdragen van tegoeden van een vooruitbetaalde creditcard of bankpas.
 • Verkopers die als ondernemer hun goederen en diensten aan particulieren aanbieden, zijn op basis van artikel 38 van de Nederlandse Wet op de omzetbelasting verplicht prijzen inclusief BTW aan te geven.
 • Omzetbelasting: mercadodeespana.es brengt 21% Nederlandse omzetbelasting in rekening op te betalen bedragen voor alle diensten die voor consumenten bedoeld zijn. Het is voor mercadodeespana.es niet mogelijk afnemers van dergelijke diensten afzonderlijk of zonder omzetbelasting te factureren. Tevens is het niet mogelijk voor mercadodeespana.es om voor dergelijke diensten berekende omzetbelasting te crediteren.

Betalingsbeleid
Voor de plaatsing van een advertentie bent u in bepaalde gevallen een bedrag verschuldigd aan mercadodeespana.es. Het bedrag wat u verschuldigd bent kan afhankelijk zijn van de rubriek waarin u de advertentie plaatst. Voor sommige rubrieken geldt een vast bedrag, voor andere rubrieken kunt u een keuze maken uit een aantal pakketten. De kosten en de betalingswijze van een advertentiepakket kunnen onder andere verschillen op basis van de duur van het advertentiepakket, de gekozen rubrieken of aanvullende diensten.

De betalingsverplichtingen gelden op het moment van plaatsing van de advertentie. Indien betaling van de advertentie niet (tijdig) door mercadodeespana.es wordt ontvangen, behoudt mercadodeespana.es zich het recht voor om de geplaatste advertentie te verwijderen en het verschuldigde bedrag alsnog te incasseren.

Opvallen
Op het moment dat u uw advertentie opstelt, heeft u de mogelijkheid om een of meerdere opties voor Opvallen aan te vinken. Hier vindt u ook de exacte prijs die geldt voor uw specifieke rubriek voor Opvallen, waaronder ‘Topadvertenties’, ‘op de homepagina van mercadodeespana.es’ en ‘op de homepagina van uw advertentiegroep’. De Opvallen producten kunnen een wachtrij kennen of  tijdelijk uitverkocht zijn. Na de bevestiging per e-mail door mercadodeespana.es dat uw advertentie zal worden geplaatst, dient u het verschuldigde bedrag direct te betalen op een van de aangegeven wijzen.

U bent verplicht alles te doen om uw betalingsverplichtingen jegens mercadodeespana.es na te komen.

 • Bij overschrijding van de betalingstermijn is mercadodeespana.es gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. Deze rente bent u enkel en alleen door het overschrijden van de betalingstermijn verschuldigd, zulks zonder noodzaak tot aanmaning of ingebrekestelling.
 • Indien mercadodeespana.es genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen rechtskundige bijstand in te roepen, zullen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten daarvoor door u aan mercadodeespana.es worden vergoed.

mercadodeespana.es is een platform
mercadodeespana.es functioneert als een laagdrempelig platform waar iedereen, naast het aanbieden van diensten of overtollige spullen, ongedwongen kan snuffelen tussen al het aanbod. mercadodeespana.es is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen kopers en verkopers. Om die reden kan mercadodeespana.es dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde objecten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers objecten te kopen. Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten enkel toegankelijk voor minderjarigen indien deze daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd deze zelfstandig verricht.

mercadodeespana.es probeert adverteerders en kopers tot elkaar te brengen. mercadodeespana.es is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder en koper door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart mercadodeespana.es (en al haar personeel, managers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Verwijzingen naar websites of diensten van derden
De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast uw mercadodeespana.es advertentie. mercadodeespana.es heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site.

Indien u gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners, zoals bij voorbeeld Paypal, dan valt uw gebruik daarvan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener. mercadodeespana.es heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de dienstverlening en het beleid van deze dienstverleners.

Gebruik van de (inhoud van) de website van mercadodeespana.es
mercadodeespana.es promoot de mercadodeespana.es website en de inhoud daarvan (mogelijk uw materiaal bevattend) en kan derden toegang verschaffen tot uw materiaal om het hen mogelijk te maken uw advertenties te promoten op hun websites, software applicaties, e-mail en andere kanalen. Onze promoties en promoties van derden kunnen (delen van) uw advertentiemateriaal bevatten. mercadodeespana.es kan uw materiaal technisch dusdanig wijzigen dat het toegankelijk is vanaf mobiele apparatuur of software applicaties van derden.

Het is u niet toegestaan de website van mercadodeespana.es of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van mercadodeespana.es, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Nederlandse Databankenwet.

Het is niet toegestaan om (hyperlinks naar) mercadodeespana.es advertenties op uw site weer te geven. RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten (bijvoorbeeld gebruik in persoonlijke web blogs of persoonlijke online media) zijn wel toegestaan tot een maximum van 50 advertenties. Indien het totale aantal advertenties dat op uw site wordt weergegeven of waarnaar hyperlinks op uw site verwijzen meer dan 50 bedraagt, zal uw gebruik hiervan verondersteld worden in strijd te zijn met deze regels, tenzij u hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van mercadodeespana.es.

Handelen in strijd met de Algemene voorwaarden en/of de Regels van mercadodeespana.es
mercadodeespana.es behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze naar de mening van mercadodeespana.es in strijd handelt met de Algemene voorwaarden of de Regels van mercadodeespana.es, onverminderd het recht van mercadodeespana.es om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen. mercadodeespana.es kan onder meer – doch niet uitsluitend – één of meer van de volgende acties ondernemen (al dan niet na voorafgaande waarschuwing):

 • verwijdering van advertentie(s) zonder restitutie van het advertentietarief,
 • schorsing van het account,
 • beperken van functionaliteiten (bijvoorbeeld het kunnen plaatsen van of reageren op advertenties al dan niet vanaf bepaalde locaties),
 • verstrekking van (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden), zoals uitgelegd in ons Privacy beleid.

Voorbeelden van overtredingen van de Algemene voorwaarden en/of de Regels zijn:

 • advertenties waarin geen concreet product of dienst wordt aangeboden,
 • advertenties die in een verkeerde rubriek zijn geplaatst,
 • (gratis) advertenties die dubbel zijn geplaatst,
 • (betaalde) advertenties die niet voldoen aan de daarvoor geldende betalingsvoorwaarden,
 • advertenties waarin verboden of verdachte objecten en diensten worden aangeboden,
 • advertenties die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden,
 • gebruikers die adverteerders benaderen voor eigen producten en/of diensten (spam) en/of een groot aantal berichten in korte tijd aan adverteerders versturen via de website van mercadodeespana.es,
 • gebruikers wiens handelen leidt tot klachten van andere gebruikers;
 • gebruikers van wie sterke vermoedens bestaan dat zij in strijd met onze Algemene voorwaarden en/of de Regels handelen.

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers kan mercadodeespana.es bovendien haar functionaliteiten beperken (bijvoorbeeld het niet kunnen plaatsen van of reageren op advertenties al dan niet vanaf bepaalde locaties).

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via het Contactformulier.

Geschillen
Geschillen of wettelijke aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met onze diensten (met uitsluiting van de gerechtelijke stappen die mercadodeespana.es zelf onderneemt om de aan mercadodeespana.es verschuldigde bedragen te ontvangen en/of een schadevergoeding of een bevel te verkrijgen met betrekking tot onrechtmatige verrichtingen op de website van mercadodeespana.es, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of de Algemene voorwaarden) kunnen worden voorgelegd aan de rechtbank te ’s-Hertogenbosch (Nederland). Indien u of mercadodeespana.es een vordering instelt, kunnen de partijen buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten claimen tot een maximum van € 5.000,-.

Bescherming van intellectuele eigendom
Op mercadodeespana.es wordt een groot aantal, en een grote verscheidenheid, aan producten aangeboden door particulieren. Rechthebbenden, met name eigenaars van auteursrechten, handelsmerken of andere rechten van derden, kunnen melding maken van aanbiedingen die mogelijk inbreuk maken op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze aanbiedingen. Als een rechtmatige vertegenwoordiger van de rechthebbende dit op de juiste manier aan ons meldt, worden producten die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten door mercadodeespana.es verwijderd.

Het melden van een inbreuk
Om deel te nemen aan het “Melding van inbreuk proces” volstaat het om het Formulier Melding van Inbreuk in te vullen en het per fax naar mercadodeespana.es te sturen. Op dit formulier geeft u de advertenties aan die mogelijk inbreuk maken op uw geschonden eigendomsrechten, voorzien van een handtekening. De informatie die in de Formulier Melding van Inbreuk wordt gevraagd heeft tot doel te verzekeren dat de partijen die objecten aangeven ofwel de rechthebbenden zelf zijn ofwel door de rechthebbenden officieel gemachtigd werden. Tevens moet die informatie mercadodeespana.es in staat stellen de advertentie die moet worden verwijderd te identificeren. Zodra wij uw volledig en juist ingevulde Formulier Melding van Inbreuk hebben ontvangen, kunt u latere meldingen eenvoudig via e-mail naar mercadodeespana.es versturen.

Let op! Dit formulier kan alleen worden gebruikt door de eigenlijke eigenaars van de intellectuele eigendomsrechten. Het “Melden van inbreuk” is bedoeld om ervoor te zorgen dat aangeboden producten geen inbreuk maken op het copyright, het handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Voor alle andere vragen, kunnen bezoekers en adverteerders contact opnemen met mercadodeespana.es via het contactformulier.

Verboden of verdachte objecten en diensten
mercadodeespana.es is een advertentiesite die kopers en verkopers samenbrengt. Koop- en verkooptransacties en de afhandeling hiervan vinden buiten de site om plaats en mercadodeespana.es is hierbij niet betrokken.

De verkoop en aankoop van objecten en diensten op mercadodeespana.es is in beginsel toegestaan als de handel hierin niet is verboden door nationale of internationale wet- en regelgeving. Uitgangspunt is dat een object of dienst dat offline mag worden verkocht over het algemeen ook via mercadodeespana.es mag worden verkocht.

Daarnaast stelt mercadodeespana.es zelf ook regels met betrekking tot het plaatsen van advertenties en het gebruik van haar platform. In sommige gevallen wijkt mercadodeespana.es hierbij af van bovenstaand uitgangspunt en verbieden deze regels het aanbieden van sommige objecten en diensten, ook als handel in deze volgens geldende wet- en regelgeving niet verboden is.

Voor uw gemak hebben we een lijst met verboden en verdachte objecten en diensten opgesteld. In deze lijst staan voorbeelden van objecten en diensten die wettelijk verboden zijn en dus niet mogen worden verhandeld via mercadodeespana.es, bijvoorbeeld het aanbieden van drugs. Daarnaast staan er objecten en diensten in die niet per definitie verboden zijn, maar dat wel kunnen zijn en daarom uw aandacht vragen, zoals het aanbieden van objecten van bekende merken. Is het bijvoorbeeld een namaaktas van een bekend merk, dan mag de tas niet worden aangeboden. Is het een originele tas van een bekend merk, dan wel.

Lijst verboden en verdachte objecten en diensten

 • Aandelen, effecten en andere waardepapieren
 • Aanstootgevend materiaal
 • Alcohol
 • Beschermde dieren, producten van dieren en planten
 • Cultureel erfgoed
 • Defecte objecten, tenzij dit expliciet blijkt uit de advertentie
 • Dieren in strijd met de Nederlandse Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.
 • Drugs
 • Explosieve objecten, gevaarlijke stoffen en andere schadelijke materialen
 • Financiële producten en diensten (sparen, lenen, beleggen en verzekeren)
 • Frontjes van autoradio’s en/of navigatiesystemen
 • Geneesmiddelen
 • Gestolen waar
 • Illegale objecten en activiteiten
 • Illegale software
 • Kans- en piramidespelen
 • Legitimatiebewijzen en licenties van de overheid
 • Levensmiddelen
 • Medische hulpmiddelen
 • Mensen, lichaamsdelen – en stoffen
 • Mod-chips, aangepaste spelconsoles en illegale spelsoftware
 • Objecten die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen
 • Pornografische en erotische inhoud
 • Tabak
 • Teruggehaalde objecten
 • Valse valuta en postzegels
 • Verzendlijsten en persoonlijke gegevens
 • Virtual games
 • Wapens, messen en daaraan gerelateerde objecten

Let op! Deze lijst geeft slechts richtlijnen en is niet uitputtend. Als gebruiker van mercadodeespana.es bent u zelf verantwoordelijk om na te gaan of het aanbod en de (ver)koop van bepaalde objecten en diensten wettelijk is toegestaan. Als u twijfelt over de toelaatbaarheid van het verhandelen van bepaalde objecten en diensten, neemt u dan contact op met een gezaghebbende of rechthebbende. Ook kunt u juridisch advies inwinnen bij een rechtswinkel bij u in de buurt.

Een overtreding van ons beleid kan leiden tot één of meer van de volgende acties:

 • Uw advertentie kan worden verwijderd (zonder restitutie van het advertentietarief)
 • Uw account kan worden geschorst
 • Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan justitie of aan een rechthebbende

Help mercadodeespana.es schoon en veilig te houden!
Als u verboden, verdachte of inbreuk makende objecten of diensten opmerkt, kunt u ons tippen via de knop “Meld misbruik” die opgenomen is bij elke advertentie. Onze medewerkers zullen uw tips bekijken en waar nodig actie ondernemen.

 

versie 01-01-2014