Algemene voorwaarden

Welkom bij www.mercadodeespana.es ("mercadodeespana.es"). mercadodeespana.es is een handelsnaam van Hecho Bueno B.V.

Door het bezoeken van mercadodeespana.es gaat u akkoord met de Algemene voorwaarden, Regels, Privacy beleid en Disclaimer zoals vermeld op deze site.

Inhoud algemene voorwaarden

Gebruik van mercadodeespana.es
U plaatst een advertentie in de juiste categorie en selecteert een juist (deel)gebied en zult niet:

Misbruik van mercadodeespana.es
Voor uw veiligheid en om misbruik te voorkomen zijn e-mailadressen afgeschermd door mercadodeespana.es. Uw reactie op een advertentie wordt via de servers van mercadodeespana.es verzonden.

Voor het melden van illegale en inbreuk makende advertenties en andere problemen of beledigende inhoud verzoeken wij u gebruik te maken van de misbruik knop die bij elke advertentie getoond wordt. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft.

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat bepaalde gebruikers problemen veroorzaken of niet handelen in overeenstemming met de letter of de geest van ons beleid zoals verwoord in deze Algemene voorwaarden en de Regels, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – de hieronder genoemde maatregelen treffen:

Deze lijst is geen limitatieve opsomming. Om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers kan mercadodeespana.es haar functionaliteiten beperken (bijvoorbeeld het niet kunnen plaatsen van of reageren op advertenties). In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de wet ons toestaat andere maatregelen te nemen. Ongeacht of wij al dan niet besluiten om een gebruiker van mercadodeespana.es te weren, accepteren wij geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd of onwettig gebruik van mercadodeespana.es door gebruikers.

Materiaal
mercadodeespana.es bevat gegevens van ons, van u en van andere gebruikers. U gaat ermee akkoord onze auteursrechten en/of handelsmerken niet te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen of te verspreiden. Door het plaatsen van materiaal op mercadodeespana.es geeft u ons toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van mercadodeespana.es. Wij hebben het recht om uw advertentie te verwijderen indien wij via een van onze websites een melding ontvangen dat deze onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet en/of onze Regels. Als u van mening bent dat inbreuk is gemaakt op uw intellectuele eigendomsrechten, dan verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen middels de misbruik knop die bij elke advertentie te vinden is op de site; wij zullen de kwestie dan onderzoeken.

Vertalingen
mercadodeespana.es is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijkheid en juistheid van de vertaling van de door u aangeboden advertentie. De automatische vertaling is een hulpmiddel dat u aangeboden wordt. Elke adverteerder kan zelf de automatische vertalingen aanpassen en/of goedkeuren. Tevens wordt bij elke advertentie aangegeven in welke originele taal de advertentie is vastgelegd, zodat de persoon die op een advertentie wil reageren, desgewenst de aanbieding in de originele taal te bekijken. Naast de advertentie in de originele taal is de adverteerder tevens verantwoordelijk voor alle overige talen.

Daarnaast wordt er bij alle automatisch vertaalde teksten die niet door de adverteerder zijn aangepast of goedgekeurd een waarschuwing gegeven dat het om automatisch vertaalde teksten gaat. Indien een adverteerder de originele tekst aanpast en een eerder goedgekeurde of aangepaste vertaling niet bijwerkt, wordt eveneens een waarschuwing gegeven dat de originele tekst afwijkt van de vertaling. Het geven en vermelden van deze waarschuwingen is een extra service van mercadodeespane.es. Aan het al dan niet ontbreken van een dergelijke waarschuwing kunnen geen rechten jegens mercadodeespana.es ontleend worden.

Aansprakelijkheid
U gaat ermee akkoord ons niet aansprakelijk te houden voor wat door andere gebruikers wordt geplaatst of gedaan. Aangezien het meeste van het materiaal op mercadodeespana.es afkomstig is van andere gebruikers, geven wij geen garantie over de nauwkeurigheid van de plaatsingen of andere berichten, of over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden. Ook kunnen wij geen garantie geven omtrent de permanente of beveiligde toegang tot onze diensten. Daarom sluiten wij, voor zover wettelijk toegestaan, alle impliciete garanties en algemene voorwaarden uit. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie, noch voor enig bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit uw gebruik van mercadodeespana.es. Sommige jurisdicties staan het gebruik van disclaimers of het uitsluiten van schade niet toe, zodat (enkele van) deze disclaimers of het uitsluiten van schade mogelijk niet op u van toepassing zijn.

Indien wij ondanks bovenstaande paragraaf toch aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid jegens u of derden beperkt tot maximaal (a) de totale vergoeding die u aan ons heeft betaald gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) 100 euro, al naar gelang wat hoger is.

Persoonlijke gegevens
Door gebruik te maken van mercadodeespana.es gaat u akkoord met het verzamelen, overdragen, opslaan en gebruiken van uw persoonlijke gegevens op servers in de Europese Unie, zoals verder beschreven in ons Privacy beleid.

Totstandkoming overeenkomst
Voordat de advertentieovereenkomst tot stand komt, dient u de advertentie vast te leggen in het systeem, door bij het aanmaken / toevoegen van een advertentie op de knop "Opslaan" te klikken. Hiermee komt bij gratis advertenties de advertentieovereenkomst tot stand. Bij betaalde advertenties komt de advertentieovereenkomst tot stand op het moment dat u de betaalprocedure bent doorlopen. mercadodeespana.es bewaart de specifieke voorwaarden van uw advertentieovereenkomst gedurende een bepaalde periode. Door middel van het contactformulier kunt u onder vermelding van uw advertentienummer de specifieke voorwaarden van uw advertentieovereenkomst opvragen. U kunt geen gebruik maken van uw herroepingsrecht op grond van de Nederlandse Wet koop op afstand (artikelen 7:46a e.v. van het Nederlands Burgerlijk Wetboek), aangezien de advertentieovereenkomst tussen u en mercadodeespana.es onmiddellijk na het aangaan van de advertentieovereenkomst wordt uitgevoerd.

Klachtenregeling
Klachten over de dienstverlening van mercadodeespana.es kunt u indienen door middel van het Contactformulier. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. mercadodeespana.es zal ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zal mercadodeespana.es u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

Algemeen
Deze Algemene voorwaarden en de Regels vermeld op mercadodeespana.es vormen de hele overeenkomst tussen Hecho Bueno B.V. en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. Deze Algemene voorwaarden en Regels worden beheerst door Nederlands recht. Op de site zijn deze Algemene voorwaarden en Regels ook opgenomen in andere talen. Dit is slechts louter ten behoeve van uw gemak. Indien er tegenstrijdigheden zijn in de Algemene voorwaarden en Regels in een andere taal met de Algemene voorwaarden en Regels in het Nederlands, dan geldt hetgeen gesteld is in de Nederlandse Algemene voorwaarden en Regels.

Indien wij een bepaling niet afdwingen, dan impliceert dit niet dat we afstand doen van het recht dat op een later moment alsnog te doen. Indien een van deze Algemene voorwaarden of Regels door de rechtbank ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige Algemene voorwaarden en Regels onverlet. Wij kunnen deze Algemene voorwaarden of Regels van rechtswege en naar eigen goeddunken overdragen door middel van de onderstaande kennisgeving. Uitgezonderd kennisgevingen inzake illegaal of inbreuk makend materiaal moeten uw berichten aan ons per aangetekende post worden gericht aan Hecho Bueno B.V., Handelskade 2, 5211 TH  's-Hertogenbosch in Nederland. Het vermelde adres is geen bezoekadres. Ons BTW nummer is NL8171.25.930.B02 en wij zijn ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 11066828.

Kennisgevingen aan u zullen worden gestuurd naar het door u opgegeven e-mail adres, of per aangetekende post. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen vijf dagen na de datum van verzending. We kunnen deze Algemene voorwaarden en/of de Regels te allen tijde wijzigen, welke wijzigingen of op het moment dat u een advertentie plaatst of binnen dertig dagen van kracht worden, afhankelijk van welke gebeurtenis eerder plaatsvindt.

Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u contact opnemen met mercadodeespana.es via het Contactformulier.

 

versie 01-01-2014