Regels

Regels voor het plaatsen van een advertentie

Algemeen

Intellectuele eigendomsrechten

Vergelijkingen en misleidende teksten

Niet toegestane informatie in advertentie

Informatie over prijs en betaalmethoden in advertentie

Betalingsbeleid
Voor de plaatsing van een advertentie bent u in bepaalde gevallen een bedrag verschuldigd aan mercadodeespana.es. Het bedrag wat u verschuldigd bent kan afhankelijk zijn van de rubriek waarin u de advertentie plaatst. Voor sommige rubrieken geldt een vast bedrag, voor andere rubrieken kunt u een keuze maken uit een aantal pakketten. De kosten en de betalingswijze van een advertentiepakket kunnen onder andere verschillen op basis van de duur van het advertentiepakket, de gekozen rubrieken of aanvullende diensten.

De betalingsverplichtingen gelden op het moment van plaatsing van de advertentie. Indien betaling van de advertentie niet (tijdig) door mercadodeespana.es wordt ontvangen, behoudt mercadodeespana.es zich het recht voor om de geplaatste advertentie te verwijderen en het verschuldigde bedrag alsnog te incasseren.

Opvallen
Op het moment dat u uw advertentie opstelt, heeft u de mogelijkheid om een of meerdere opties voor Opvallen aan te vinken. Hier vindt u ook de exacte prijs die geldt voor uw specifieke rubriek voor Opvallen, waaronder ‘Topadvertenties’, ‘op de homepagina van mercadodeespana.es’ en ‘op de homepagina van uw advertentiegroep’. De Opvallen producten kunnen een wachtrij kennen of  tijdelijk uitverkocht zijn. Na de bevestiging per e-mail door mercadodeespana.es dat uw advertentie zal worden geplaatst, dient u het verschuldigde bedrag direct te betalen op een van de aangegeven wijzen.

U bent verplicht alles te doen om uw betalingsverplichtingen jegens mercadodeespana.es na te komen.

mercadodeespana.es is een platform
mercadodeespana.es functioneert als een laagdrempelig platform waar iedereen, naast het aanbieden van diensten of overtollige spullen, ongedwongen kan snuffelen tussen al het aanbod. mercadodeespana.es is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen kopers en verkopers. Om die reden kan mercadodeespana.es dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde objecten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers objecten te kopen. Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten enkel toegankelijk voor minderjarigen indien deze daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd deze zelfstandig verricht.

mercadodeespana.es probeert adverteerders en kopers tot elkaar te brengen. mercadodeespana.es is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder en koper door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart mercadodeespana.es (en al haar personeel, managers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Verwijzingen naar websites of diensten van derden
De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast uw mercadodeespana.es advertentie. mercadodeespana.es heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site.

Indien u gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners, zoals bij voorbeeld Paypal, dan valt uw gebruik daarvan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener. mercadodeespana.es heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de dienstverlening en het beleid van deze dienstverleners.

Gebruik van de (inhoud van) de website van mercadodeespana.es
mercadodeespana.es promoot de mercadodeespana.es website en de inhoud daarvan (mogelijk uw materiaal bevattend) en kan derden toegang verschaffen tot uw materiaal om het hen mogelijk te maken uw advertenties te promoten op hun websites, software applicaties, e-mail en andere kanalen. Onze promoties en promoties van derden kunnen (delen van) uw advertentiemateriaal bevatten. mercadodeespana.es kan uw materiaal technisch dusdanig wijzigen dat het toegankelijk is vanaf mobiele apparatuur of software applicaties van derden.

Het is u niet toegestaan de website van mercadodeespana.es of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van mercadodeespana.es, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Nederlandse Databankenwet.

Het is niet toegestaan om (hyperlinks naar) mercadodeespana.es advertenties op uw site weer te geven. RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten (bijvoorbeeld gebruik in persoonlijke web blogs of persoonlijke online media) zijn wel toegestaan tot een maximum van 50 advertenties. Indien het totale aantal advertenties dat op uw site wordt weergegeven of waarnaar hyperlinks op uw site verwijzen meer dan 50 bedraagt, zal uw gebruik hiervan verondersteld worden in strijd te zijn met deze regels, tenzij u hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van mercadodeespana.es.

Handelen in strijd met de Algemene voorwaarden en/of de Regels van mercadodeespana.es
mercadodeespana.es behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze naar de mening van mercadodeespana.es in strijd handelt met de Algemene voorwaarden of de Regels van mercadodeespana.es, onverminderd het recht van mercadodeespana.es om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen. mercadodeespana.es kan onder meer – doch niet uitsluitend – één of meer van de volgende acties ondernemen (al dan niet na voorafgaande waarschuwing):

Voorbeelden van overtredingen van de Algemene voorwaarden en/of de Regels zijn:

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers kan mercadodeespana.es bovendien haar functionaliteiten beperken (bijvoorbeeld het niet kunnen plaatsen van of reageren op advertenties al dan niet vanaf bepaalde locaties).

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via het Contactformulier.

Geschillen
Geschillen of wettelijke aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met onze diensten (met uitsluiting van de gerechtelijke stappen die mercadodeespana.es zelf onderneemt om de aan mercadodeespana.es verschuldigde bedragen te ontvangen en/of een schadevergoeding of een bevel te verkrijgen met betrekking tot onrechtmatige verrichtingen op de website van mercadodeespana.es, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of de Algemene voorwaarden) kunnen worden voorgelegd aan de rechtbank te ’s-Hertogenbosch (Nederland). Indien u of mercadodeespana.es een vordering instelt, kunnen de partijen buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten claimen tot een maximum van € 5.000,-.

Bescherming van intellectuele eigendom
Op mercadodeespana.es wordt een groot aantal, en een grote verscheidenheid, aan producten aangeboden door particulieren. Rechthebbenden, met name eigenaars van auteursrechten, handelsmerken of andere rechten van derden, kunnen melding maken van aanbiedingen die mogelijk inbreuk maken op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze aanbiedingen. Als een rechtmatige vertegenwoordiger van de rechthebbende dit op de juiste manier aan ons meldt, worden producten die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten door mercadodeespana.es verwijderd.

Het melden van een inbreuk
Om deel te nemen aan het “Melding van inbreuk proces” volstaat het om het Formulier Melding van Inbreuk in te vullen en het per fax naar mercadodeespana.es te sturen. Op dit formulier geeft u de advertenties aan die mogelijk inbreuk maken op uw geschonden eigendomsrechten, voorzien van een handtekening. De informatie die in de Formulier Melding van Inbreuk wordt gevraagd heeft tot doel te verzekeren dat de partijen die objecten aangeven ofwel de rechthebbenden zelf zijn ofwel door de rechthebbenden officieel gemachtigd werden. Tevens moet die informatie mercadodeespana.es in staat stellen de advertentie die moet worden verwijderd te identificeren. Zodra wij uw volledig en juist ingevulde Formulier Melding van Inbreuk hebben ontvangen, kunt u latere meldingen eenvoudig via e-mail naar mercadodeespana.es versturen.

Let op! Dit formulier kan alleen worden gebruikt door de eigenlijke eigenaars van de intellectuele eigendomsrechten. Het “Melden van inbreuk” is bedoeld om ervoor te zorgen dat aangeboden producten geen inbreuk maken op het copyright, het handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Voor alle andere vragen, kunnen bezoekers en adverteerders contact opnemen met mercadodeespana.es via het contactformulier.

Verboden of verdachte objecten en diensten
mercadodeespana.es is een advertentiesite die kopers en verkopers samenbrengt. Koop- en verkooptransacties en de afhandeling hiervan vinden buiten de site om plaats en mercadodeespana.es is hierbij niet betrokken.

De verkoop en aankoop van objecten en diensten op mercadodeespana.es is in beginsel toegestaan als de handel hierin niet is verboden door nationale of internationale wet- en regelgeving. Uitgangspunt is dat een object of dienst dat offline mag worden verkocht over het algemeen ook via mercadodeespana.es mag worden verkocht.

Daarnaast stelt mercadodeespana.es zelf ook regels met betrekking tot het plaatsen van advertenties en het gebruik van haar platform. In sommige gevallen wijkt mercadodeespana.es hierbij af van bovenstaand uitgangspunt en verbieden deze regels het aanbieden van sommige objecten en diensten, ook als handel in deze volgens geldende wet- en regelgeving niet verboden is.

Voor uw gemak hebben we een lijst met verboden en verdachte objecten en diensten opgesteld. In deze lijst staan voorbeelden van objecten en diensten die wettelijk verboden zijn en dus niet mogen worden verhandeld via mercadodeespana.es, bijvoorbeeld het aanbieden van drugs. Daarnaast staan er objecten en diensten in die niet per definitie verboden zijn, maar dat wel kunnen zijn en daarom uw aandacht vragen, zoals het aanbieden van objecten van bekende merken. Is het bijvoorbeeld een namaaktas van een bekend merk, dan mag de tas niet worden aangeboden. Is het een originele tas van een bekend merk, dan wel.

Lijst verboden en verdachte objecten en diensten

Let op! Deze lijst geeft slechts richtlijnen en is niet uitputtend. Als gebruiker van mercadodeespana.es bent u zelf verantwoordelijk om na te gaan of het aanbod en de (ver)koop van bepaalde objecten en diensten wettelijk is toegestaan. Als u twijfelt over de toelaatbaarheid van het verhandelen van bepaalde objecten en diensten, neemt u dan contact op met een gezaghebbende of rechthebbende. Ook kunt u juridisch advies inwinnen bij een rechtswinkel bij u in de buurt.

Een overtreding van ons beleid kan leiden tot één of meer van de volgende acties:

Help mercadodeespana.es schoon en veilig te houden!
Als u verboden, verdachte of inbreuk makende objecten of diensten opmerkt, kunt u ons tippen via de knop “Meld misbruik” die opgenomen is bij elke advertentie. Onze medewerkers zullen uw tips bekijken en waar nodig actie ondernemen.

 

versie 01-01-2014